Analys & utredning

För att veta hur du ska kunna bidra till de globala hållbarhetsmålen så behövs ofta en större kunskap om nuläget. Vad förväntar sig dina kunder eller intressenter? Vilka är de största hindren för en snabbare förändring? Vilket miljömässig eller social påverkan har din verksamhet eller en specifik process? Hur ser marknaden ut idag och imorgon? På vilket sätt bidrar vår verksamhet till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen idag? Hur kan vi förena vår egen utveckling med en större nytta, alltså utan att bidra till långsiktig skada för andra?

Med vår kompetens har vi möjlighet att göra kartläggningar och analyser som kan vara avgörande för hur framgångsrikt ert förändringsarbete kan bli.

Exempel på tjänster:

  • Analyser av organisationer och processer utifrån de globala hållbarhetsmålen
  • Förstudier för beslutsunderlag
  • GAP-analyser gentemot ramverk och standarder
  • Omvärlds- och marknadsanalyser

Beroende på kundbehov och uppdrag använder vi olika verktyg för informationsinsamling – från databaser och vetenskapliga rapporter till djupintervjuer och fokusgrupper.